در کاما، ما بر این باور هستیم که %100 کمیسیون متعلق به کارشناسان است و کارشناسان تنها باید هزینه‌های انجام قولنامه را پرداخت کنند. برخلاف املاک‌های موجود که بیش از نیمی از کمیسیون قولنامه را از کارشناس می‌گیرند، کاما، تنها هزینه‌های انجام قولنامه را دریافت می‌کند.
هزینه‌های انجام قولنامه شامل "هزینه نیروهای اداری"، "هزینه‌های فناوری اطلاعات"، "هزینه‌های عملیاتی و جاری"، "هزینه‌های بازاریابی و برند سازی"، "هزینه‌های توسعه شبکه"، "هزینه شعبه و مدیران قرارداد" و ... که کاما به‌عنوان سهم هزینه‌های خود و سایر عوامل مؤثر در انجام قرارداد از محل کمیسیون قولنامه کارشناس دریافت می‌کند که میزان آن حداقلی و متغیر می‌باشد و از محل کمیسیون معاملات انجام شده توسط کارشناس تامین می‌گردد.
هزینه‌هایی که کارشناسان از محل درآمد حاصل از کمیسیون پرداخت می‌کنند همراه با رشد عملکرد و درآمد حاصل از کمیسیون‌ها مطابق جداول زیر کاهش می‌یابد و سهم کارشناس از محل درآمد حاصل از کمیسیون افزایش می‌یابد.

در کاما شما آزاد هستید که بنگاه محل عقد قرارداد مشتریان خودتان را از بین بنگاه‌های املاک طرف قرارداد کاما در شهر خودتان انتخاب کنید. همانگونه که مشاهده می‌کنید مطابق جداول فوق، هزینه مربوط به بنگاه‌های املاک طرف قرارداد کاما ثابت بوده و باید پس از دریافت کمیسیون به ایشان پرداخت گردد و در تقسیم کمیسیون بین کارشناسان و کاما مورد محاسبه قرار نمی‌گیرند. در واقع پس از انجام قولنامه و دریافت کمیسیون آن، سهم بنگاه طرف قرارداد کاما به ایشان پرداخت می‌گردد و پس از آن مبلغ باقی‌مانده بین کاما و کارشناس مربوطه به شرح جدول فوق تقسیم خواهد شد .
لازم به ذکر است که بنگاه‌های طرف قرارداد کاما دارای درجه‌بندی می‌باشند و درصد آن‌ها مطابق با میزان رضایتمندی شما کارشناسان متغیر است.

بنگاه‌های طلایی

که بالاترین امتیاز را در نظرسنجی های کاما از خود کارشناسان دریافت نموده‌اند و نمره امتیاز آن‌ها بالاتر از 4 می‌باشد ( کل امتیاز 5 است) ،مجاز به دریافت سهم کمیسیون تا 20 درصد می‌باشند. کارشناسان می‌دانند در صورتی که در این بنگاه‌ها قرارداد ببندند باید 20 درصد از سهم کمیسیون خود را پرداخت کنند یعنی 10 درصد اضافه‌تر از سهم پایه مطابق جدول فوق

که امتیاز خوبی را در نظرسنجی های کاما از خود کارشناسان دریافت نموده‌اند و نمره امتیاز آن‌ها بین 3 تا 4 می‌باشد( کل امتیاز 5 است) مجاز به دریافت سهم کمیسیون تا 15 درصد می باشند. کارشناسان می‌دانند در صورتی که در این بنگاه‌ها قرارداد ببندند باید 15 درصد از سهم کمیسیون خود را پرداخت کنند یعنی 5 درصد اضافه‌تر از سهم پایه مطابق جدول فوق

بنگاه‌های نقره‌ای

بنگاه‌های برنزی

که امتیاز متوسط را در نظرسنجی‌های کاما از خود کارشناسان دریافت نموده‌اند و نمره امتیاز آن‌ها بین 2 تا 3 می باشد(کل امتیاز 5 است) ،مجاز به دریافت سهم کمیسیون تا 10 درصد می‌باشند. کارشناسان می‌دانند در صورتی که در این بنگاه‌ها قرارداد ببندند باید 10 درصد از سهم کمیسیون خود را پرداخت کنند یعنی هیچ درصدی اضافه‌تر از سهم پایه مطابق جدول فوق لازم نیست پرداخت کنند.

همچنین همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‌کنید سهم هزینه‌های کاما، در طول یک سال کاری، از محل کمیسیون قراردادها متناسب با افزایش کمیسیون معاملات شما رو به کاهش بوده و به صفر می‌رسد. به عبارت دیگر به هر میزان که شما تعداد معاملات بیشتر و میزان کمیسیون بیشتری دریافت کنید به همان میزان هم سهم شما از کمیسیون معاملاتتان افزایش پیدا خواهد کرد. بعد از اتمام سال کاری، اعداد مجددا صفر گردیده و محاسبات جدول فوق مجددا صورت خواهد پذیرفت.
توجه : لازم به ذکر است که سهم کمیسیون کارشناسان فعال در تیم های املاک، نسبت به کارشناسان مستقل وآزاد متفاوت بوده و مطابق روش پرداخت کمیسیون تیمی می باشد.برای اطلاع بیشتر به بخش تیم‌های املاک در کاما مراجعه نمایید.